tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Przedmiot działalności

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r., z dniem 1 lipca 2009 r. połączono Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Instytut Przemysłu Cukrowniczego oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Połączenie jednostek nastąpiło poprzez ich włączenie do Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego (Dz. U. Nr 99 z 26 czerwca 2009 r., poz. 831).

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego prowadzi prace naukowe, rozwojowe, wdrożeniowe w zakresie biotechnologii i technologii rolno-spożywczej. Prace te, o ostatecznym aplikacyjnym charakterze, obejmują swym zakresem wiele dyscyplin: mikrobiologię techniczną i mikrobiologię żywności, inżynierię komórkową, inżynierię procesową, chemię i biochemię, technologię żywności oraz żywienie człowieka i dietetykę. Kierunki działalności Instytutu obejmują także wiele branż przemysłu rolno-spożywczego: drożdżownictwo, gorzelnictwo, winiarstwo, octownictwo, browarnictwo, przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo i przechowalnictwo zbóż, przetwórstwo ziemniaków i skrobi, piekarskiego i cukierniczego, koncentratów spożywczych, żywności mrożonej i schłodzonej, cukrowniczego, mięsnego i tłuszczowego oraz produkcję mikrobiologicznych preparatów (enzymatycznych, probiotycznych, kultur starterowych i in.).

Działalność IBPRS w coraz większym zakresie jest finansowana ze źródeł pozabudżetowych. Misją Instytutu jest kreowanie nowoczesnych, energooszczędnych technologii z zakresu przemysłów fermentacyjnych, przemysłu owocowo-warzywnego, koncentratów spożywczych, zbożowo-młynarskiego, piekarskiego i cukierniczego, cukrowniczego, mięsnego i tłuszczowego a także rozwiązań technicznych i przedsięwzięć służących doskonaleniu jakości żywności w tym również opracowań metod analitycznych. Strategicznym kierunkiem rozwoju Instytutu jest kształtowanie korzystnych relacji: człowiek – przemysł – środowisko.

Instytut jest jedną z nielicznych placówek naukowo-badawczych w kraju zaopatrujących przemysły fermentacyjne w czyste kultury drobnoustrojów. Dostarcza szczepy mikroorganizmów, o wysokiej wartości użytkowej, dla przemysłów: gorzelniczego, piwowarskiego i winiarskiego. IBPRS ma status krajowego i międzynarodowego organu depozytowego drobnoustrojów, stanowiących przedmiot zgłoszeń patentowych.

W ramach swojej działalności IBPRS podejmuje kompleksowe i interdyscyplinarne zadania oferując przedsiębiorstwom przemysłowym, instytucjom, urzędom administracji państwowej – wyniki prac badawczo-rozwojowych, licencje i „know-how”, ekspertyzy, opinie, recenzje, a także doradztwo, konsultacje i szkolenia.

Instytut jest organizatorem konferencji oraz seminariów krajowych i międzynarodowych. Pracownicy brali udział w Komisjach Konkursowych konkursów odbywających się w czasie targów oraz XIII edycji konkursu „Polski Producent Żywności 2009”. Prowadzi szeroką działalność dydaktyczną organizując liczne seminaria, kursy i szkolenia. Pracownicy Instytutu prowadzą wykłady, ćwiczenia, seminaria i praktyki dla studentów oraz są promotorami prac magisterskich i doktorskich.

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jest uznaną, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz inne urzędy administracji państwowej, jednostką uprawnioną do wykonywania badań rozjemczych w zakresie analizy spirytusu i wyrobów spirytusowych. Wykonuje analizy i ekspertyzy na zlecenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Sądów, Policji, Urzędów Celnych i producentów spirytusu.

Zakład Technologii Fermentacji IBPRS jest akredytowanym laboratorium badawczym uprawnionym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wydawania świadectw jakości biokomponentów paliw.

Od 2004 roku działa w IBPRS (w ZF) laboratorium GMO posiadające wydane przez Ministra Środowiska zezwolenie Nr 3/2004 na zamknięte użycie organizmów zmodyfikowanych genetycznie, w zakresie identyfikacji obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach i w żywności.

Instytut jest uprawniony do wykonywania badań urzędowych produktów pochodzenia zwierzęcego (w OCh) w ramach Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z Decyzją Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 sierpnia 2007r. na podstawie Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 33 poz.287 z póz. zm.) oraz badań związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie laboratoriów posiadających akredytację, uprawnionych do prowadzenia badań w ramach IJHARS (Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.44 z póz. zm.).

W Instytucie istnieje Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych, która ma status Międzynarodowego Organu Depozytowego. Kolekcja przyjmuje i przechowuje szczepy – depozyty – podlegające postępowaniu patentowemu. Informacje o liczbie przechowywanych szczepów przesyłane są systematycznie do World Intellectual Property Organization.

W kolekcji przechowywane są drożdże (piekarskie, gorzelnicze, winiarskie, piwowarskie, paszowe), grzyby strzępkowe (wytwarzające enzymy, kwasy organiczne) i bakterie (fermentacji mlekowej, octowej, dekstranotwórcze). Szczepy te wykorzystywane są przez przemysł oraz inne placówki naukowo-badawcze w kraju i za granicą, a także w pracach realizowanych przez pracowników Instytutu. Kolekcja zarejestrowana jest w World Federation for Culture Collections (IAFB 212), a od 1992 roku jest członkiem European Culture Collections’ Organisation (ECCO).

Kolekcja IBPRS adaptuje i wprowadza standardy proponowane przez WFCC, uaktualnione dane przesyła do bazy World Data Collecton of Microorganisms.

IBPRS jest uznanym w kraju i na świecie laboratorium wykonującym szeroki zakres usług analitycznych, związanych z oceną jakości produktów przemysłu rolno-spożywczego. Posiada Certyfikaty Akredytacji Laboratorium Badawczego, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W 2009 roku Instytut zgłosił kolejne metody do rozszerzenia.

Przedmiot i szczegółowy zakres działania Instytutu określony jest wg Polskiej Klasyfikacji Działalności w sposób następujący:

 • 10.11.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu;
 • 10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu;
 • 10.13.Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego;
 • 10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;
 • 10.41.Z – Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;
 • 10.42.Z – Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych;
 • 10.62.Z – Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych;
 • 10.73.Z – Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych;
 • 10.83.Z – Przetwórstwo herbaty i kawy;
 • 10.84.Z – Produkcja przypraw;
 • 10.91.Z – Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
 • 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami,
 • 58.11.Z – Wydawanie książek;
 • 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
 • 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 • 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności;
 • 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
 • 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
 • 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 91.01.A – Działalność bibliotek.

Szczegółowy zakres działania Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

 1. Pozyskiwanie, gromadzenie, identyfikacja, przechowywanie i doskonalenie szczepów drobnoustrojów przydatnych w procesach biotechnologicznych przemysłu rolno-spożywczego, opracowywanie metod ich oceny i zabezpieczenia właściwości użytkowych.
 2. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu technologii i techniki oraz analizy surowców i produktów przemysłu rolno-spożywczego.
 3. Upowszechnianie i wdrażanie wyników badań i prac rozwojowych.
 4. Badania nad otrzymywaniem nowych produktów spożywczych przez:
  • modyfikacje procesów bioinżynieryjnych,
  • enzymatyczne modyfikacje składników żywności,
  • opracowanie technologii i techniki otrzymywania i stosowania biopreparatów (w tym pre- i probiotycznych oraz kultur starterowych),
  • opracowywanie technologii i techniki produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia (żywność funkcjonalna i dietetyczna),
  • modyfikacje procesów technologicznych wytwarzania koncentratów spożywczych i używek (ekstrakcja, suszenie, prażenie, ekstruzja, aglomeracja).
 5. Badania nad bezodpadowymi technologiami przemysłu rolno-spożywczego oraz ochrona naturalnego środowiska (zmniejszenie zużycia wody, obciążenia ścieków i wydzielania gazów).
 6. Opracowywanie i adaptacja metod analizy żywności dla kontroli surowców, procesów technologicznych i produktów spożywczych (w tym także wykrywania zafałszowań żywności).
 7. Badanie materiałów opakowaniowych, opakowań i technik pakowania dla zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności.
 8. Prowadzenie prac usługowych w zakresie identyfikacji i deponowania mikroorganizmów w Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych.
 9. Prowadzenie szkoleń w zakresie objętym działalnością Instytutu.
 10. Prowadzenie badań usługowych związanych z analizą surowców, półproduktów, produktów żywnościowych, dodatków do żywności, używek i pasz z zachowaniem zasad systemu zarządzania sformułowanych w dokumentacji systemowej.
 11. Prowadzenie produkcji i usług produkcyjnych (w tym produkcji doświadczalnej i małotonażowej) oraz działalności handlowej w dziedzinach objętych zakresem działalności Instytutu.
 12. Działalność wspomagająca badania, a w szczególności:
  • prowadzenie biblioteki naukowej gromadzącej i udostępniającej literaturę fachową z zakresu naukowej działalności Instytutu,
  • prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej i technicznej dotyczącej biotechnologii, technologii i analizy żywności,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prace w zakresie tworzenia baz danych z dziedziny technologii żywności i przemysłu spożywczego w oparciu o zbudowany i aktualizowany język informacyjno-wyszukiwawczy,
  • prowadzenie prac normalizacyjnych,
  • doskonalenie zawodowe kadry naukowej, inżynierów, studentów i specjalistów dla przemysłu rolno-spożywczego z zakresu biotechnologii przemysłu rolno-spożywczego oraz analizy żywności,
  • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej,
  • rozwój kadry naukowej w szczególności tworzenie warunków do uzyskiwania stopni i tytułów naukowych.
 13. Prace związane z wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania dotyczącym działalności usługowej – badań laboratoryjnych.
 14. Wykonywanie zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w Instytucie, a w szczególności:
  • przygotowanie Instytutu do wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony,
  • planowanie operacyjne,
  • tworzenie warunków do wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa, w tym utworzenie Stałego Dyżuru,
  • przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym utworzenie Stanowiska Kierowania Dyrektora Instytutu,
  • zapewnienie kadrowych zdolności do realizacji zadań obronnych,
  • sporządzanie sprawozdań w formie wyciągu z Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w zakresie dotyczącym Instytutu w ramach przeglądów obronnych,
  • współuczestnictwo w realizacji Celów Sił Zbrojnych NATO 2013 dla Rzeczypospolitej Polskiej,
  • planowanie i realizacja szkolenia obronnego,
  • realizacja przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.
 15. Doradztwo w zakresie przetwórstwa i przechowalnictwa produktów rolnych:
  • wsparcie dla szkolenia doradców w ODR,
  • wsparcie dla rozwoju lokalnej produkcji bezpiecznej zdrowotnie żywności,
  • szkolenia i pomoc w rozwoju problemów technologicznych lokalnego przetwórstwa i przechowalnictwa żywności,
  • doradztwo w kształtowaniu jakości i wartości zdrowotnej lokalnych produktów żywnościowych.

Działalność o charakterze Służb Państwowych

 1. Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych dla potrzeb działalności badawczej i praktyki przemysłowej. Kolekcja pełni również funkcję krajowego (status nadany przez Urząd Patentowy RP) i międzynarodowego organu depozytowego na podstawie Traktatu Budapeszteńskiego w sprawie międzynarodowego uznawania depozytu mikroorganizmów dla celów procedury patentowej (status nadany przez World Intellectual Property Organisation).
 2. Opracowywanie, adaptacja i wdrażanie do praktyki nowoczesnych metod analizy żywności.
 3. Opracowywanie i opiniowanie standardów gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska oraz produktów, procesów i usług, a także warunków przestrzegania tych standardów w zakresie branż przemysłu rolno-spożywczego objętych działalnością Instytutu.
 4. Monitoring jakości surowców i produktów przemysłu rolno-spożywczego krajowych i importowanych zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.
 5. Monitoring stanu zagrożenia środowiska naturalnego przez branże przemysłu rolno-spożywczego objęte działalnością Instytutu w odniesieniu do norm Unii Europejskiej.