tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Państwowy Instytut Badawczy
Pracownia Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej w Zakładzie Mikrobiologii

poszukuje osoby na stanowisko

 TECHNOLOG

Miejsce pracy: Pracownia Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej w Zakładzie Mikrobiologii, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 36, Warszawa

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane w zakresie biotechnologii, biologii molekularnej, nauk o zdrowiu lub pokrewnych
 2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 3. Doświadczenie laboratoryjne w stosowaniu następujących technik: cytometria przepływowa, ELISA, Western-blot, hodowla in vitro ludzkich komórek będzie istotnym atutem
 4. Znajomość podstawowych programów komputerowych (pakiet Office, Excel, Adobe, Graph Pad Prism)
 5. Umiejętność zarówno zespołowej jak i samodzielnej pracy badawczej
 6. Zdolność do szybkiego uczenia i chęć rozwoju naukowego

 

Opis zadań na stanowisku:

 • realizacja prac naukowo-badawczych w zakresie działalności statutowej i projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • prowadzenie badań obejmujących hodowle komórkowe (ludzkie komórki nowotworowe, komórki jelita grubego), prowadzenie procesów różnicowania ludzkich preadipocytów
 • prowadzenie badań obejmujących analizy genetyczne i molekularne (izolacja DNA/RNA, real-time PCR, Western-blot, sekwencjonowanie następnej generacji – NGS)
 • prowadzenie badań obejmujące analizy biochemiczne (ELISA, testy immunobiologiczne)
 • prowadzenie dokumentacji naukowej (protokoły, zeszyty laboratoryjne, zamówienia, raporty)
 • udział w działalności naukowej Pracowni (optymalizacja metod badawczych, uczestnictwo w przygotowywaniu manuskryptów naukowych, uczestnictwo w konferencjach naukowych)

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych/rozwój naukowy (doktorat)
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego

 

Lista wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu (list intencyjny)
 • życiorys zawodowy (C.V.)
 • informacja o dorobku naukowym, organizacyjnym
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dokumenty poświadczające inne kwalifikacje (certyfikaty, uczestnictwo w szkoleniach)
 • listy polecające pracowników naukowych gotowych udzielić referencji będą mile widziane
 • oświadczenie kandydata, że IBPRS będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego

 

Składanie ofert:

Dokumenty należy przesłać e-mail (edyta.juszczuk-kubiak@ibprs.pl) lub składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „REKRUTACJA PBM” w sekretariacie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB, adres ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 134) do dnia 26.08.2022 r.