tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
 

zatrudni osobę na stanowisko:

Kierownika Zakładu

 

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowy Instytut Badawczy,
Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

 

Zakres zadań dla kandydata:

 • Zarządzanie zespołem pracowników realizującym działalność naukową, laboratoryjną oraz B+R.
 • Wykonywanie czynności ze stosunku pracy wobec pracowników zakładu.
 • Nadzór nad działalnością zakładu w tym dbałość o realizację działalności laboratoryjnej i naukowej oraz wyniki finansowe.
 • Współpraca z otoczeniem gospodarczym w szczególności zakładami przemysłowymi w zakresie realizacji badań, ekspertyz, usług analitycznych oraz projektów badawczo – rozwojowych.
 • Wyznaczanie kierunków zadań i rozwoju zakładu.
 • Aktywna działalność ukierunkowana na poszukiwanie nowych klientów.
 • Przygotowanie wniosków i ubieganie się o finansowanie projektów badawczych.
 • Propagowanie osiągnięć Instytutu na forum społecznym i gospodarczym.
 • Udział w inicjatywach naukowych Instytutu.
 • Współpraca z innymi zakładami i działami Instytutu.
 • Utrzymywanie i doskonalenie w jednostce organizacyjnej systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Wykonywanie innych poleceń Dyrekcji, zgodnie z powierzonym stanowiskiem i funkcją.

 

Zakres wymagań stawianych kandydatowi:

 • znajomość problematyki funkcjonowania podmiotów nauki i szkolnictwa wyższego.
 • komunikatywność i umiejętność kierowania i pracy w zespole ludzkim.
 • co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych lub pokrewnych.
 • udokumentowany dorobek naukowy z dyscypliny technologia żywności i żywienia w szczególności technologia przetworów owocowych i warzywnych.
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych / pełnienie funkcji kierowniczych.
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 • udokumentowane doświadczenie w pracy w zakładach przemysłowych lub we współpracy z przemysłem i otoczeniem gospodarczym.
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych lub projektów badawczo – rozwojowych;
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie;

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu (list intencyjny),
 2. życiorys z uwzględnieniem przebieg pracy zawodowej (c.v.),
 3. wykaz dorobku naukowego i wdrożeniowego,
 4. plan rozwoju działalności zakładu,
 5. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej w innych podmiotach,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego.

 

Składanie ofert:

Dokumenty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Konkurs na stanowisko kierownika  Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych” w sekretariacie Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego PIB, adres ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa (I piętro, pokój 134).

 

Termin składania ofert:

do 23.07.2023 r.