tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English
PRACOWNIA BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII MOLEKULARNEJ

Pracownia Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej. Zakład Mikrobiologii IBPRS–PIB. Od lewej: mgr inż. Monika Kowalczyk, dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS-PIB, mgr Paulina Średnicka, mgr inż. Michał Wójcicki.

PRACOWNIA BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII MOLEKULARNEJ

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII
INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO
IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Kierownik:

dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS-PIB
tel. 22 606 36 36
kom. +48 604 460 342
e-mail: edyta.juszczuk-kubiak@ibprs.pl

Zespół:

mgr inż. Michał Wójcicki
e-mail: michal.wojcicki@ibprs.pl
tel. 22 606 36 36, kom. +48 791 259 435

mgr inż. Monika Kowalczyk
e-mail: monika.akimowicz@ibprs.pl
tel. 22 606 36 36

mgr Paulina Średnicka
e-mail: paulina.grzelak@ibprs.pl
tel. 22 606 36 36

Pracownia Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej działająca w ramach Zakładu Mikrobiologii została utworzona w listopadzie 2020 roku na potrzeby badań naukowo-rozwojowych prowadzonych w IBPRS-PIB związanych z biotechnologią, biologią systemów, genomiką oraz inżynierią genetyczną. W ramach badań prowadzonych w pracowni wykorzystywane są innowacyjne technologie „omiczne” tj. wysokoprzepustowe sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) obejmujące analizy genomu i transkryptomu, analizy proteomiczne i metabolomiczne wykorzystujące spektrometrię mas (LC/MS), a także najnowsze metody inżynierii genomowej oparte na CRISPR/Cas umożliwiającej ukierunkowaną i precyzyjną edycję genomu w oparciu o cisgenezę oraz rekombinację DNA z wykorzystaniem wektorów ekspresyjnych. Działania w zakresie innowacyjnych badań są ukierunkowane na strategie rozwoju rynku produktów spożywczych dążących do wytworzenia zdrowej żywności, zorientowanej między innymi na profilaktykę chorób cywilizacyjnych człowieka.

Działalność badawcza Pracowni obejmuje:

 • identyfikację i funkcjonalną analizę metagenomu i metatranskryptomu mikroorganizmów i ich metabolitów w celu potencjalnego zastosowania w biotechnologii przemysłowej,
 • ocenę efektów modyfikacji genetycznej na poziomie systemów ekspresyjnych z zastosowaniem białek reporterowych w celu optymalizacji aktywności metabolicznej mikroorganizmów przemysłowych,
 • funkcjonalne modyfikacje genetyczne mikroorganizmów, w tym nadekspresji białek funkcjonalnych, a także interakcji mikroorganizmów z komórkami eukariotycznymi,
 • ocenę wpływu bakterii probiotycznych w oparciu o analizy „meta-omics” w celu wykorzystania ich biologicznego potencjału w profilowaniu prawidłowej mikroflory mikrobiomu jelita,
 • identyfikację nowych szlaków metabolicznych i ich białkowych metabolitów w celu wykorzystania ich naturalnej aktywności bakteriocynogennej do opracowania nowych bio-innowacyjnych produktów w zakresie dezynfekcji i utrwalania żywności,
 • możliwości wykorzystania specyficznych, litycznych bakteriofagów w łańcuchu żywnościowym, jako naturalnych, niekonwencjonalnych środków konserwujących z wykorzystaniem metod analiz genomu i transkryptomu,
 • hodowlę kultur komórek nabłonka jelitowego in vitro w celu oceny adhezji bakterii jelitowych oraz molekularnych mechanizmów transportu transbłonowego ksenobiotyków, składników pokarmowych, wpływu bioaktywnych składników diety na fizjologię śluzówki jelita i patogenezę chorób cywilizacyjnych.

Aktualnie realizowane projekty:

 1. „Molekularna i funkcjonalna analiza regulacji ekspresji genów i modułów genetycznych biorących udział w quorum sensing jako systemowej odpowiedzi sygnałowej bakterii”; Kierownik tematu: dr hab. Edyta Juszczuk-Kubiak, prof. IBPRS-PIB
 2. „Wykorzystanie bakteriofagów wobec Salmonella sp. jako innowacyjnej metody zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności”; Kierownik tematu: mgr inż. Michał Wójcicki
 3. „Interakcje związków endokrynnie czynnych obecnych w żywności z mikroflorą jelitową człowieka w modelu in vitro”; Kierownik tematu: dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS-PIB, dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS-PIB; Wykonawca tematu: mgr Paulina Średnicka
 4. „The power of grape extracts: antimicrobial and antioxidant properties to prevent the use of antibiotics in farmed animals (NeoGiANT)”, Horizon 2020, Call: H2020‐LC‐GD‐2020, Topic: LC‐GD‐6‐1‐2020 ‐ Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm‐to‐Fork Strategy
 5. „Innovative technology of fermentation of rapeseed meal as feed for pigs” Financing under Measure 16 COOPERATION. The project is co‐financed by the state budget, together with the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA)

Publikacje:

 1. Juszczuk‐Kubiak E., Greguła‐Kania M., Sokołowska B. (2021) „Technologie „food‐omics” w profilowaniu metagenomu żywności”, Postępy Mikrobiologii, 60(1), 59‐75, IF=0.947
 2. Juszczuk‐Kubiak E., Dekowska A., Sokołowska B., Połaska M., Lendzion K. (2021) „Evaluation of the spoilage‐related bacterial profiles of vacuum‐packaged chilled ostrich meat by next‐generation DNA sequencing approach”, Processes, 9(5), 803, IF=2.847
 3. Średnicka P., Juszczuk‐Kubiak E., Wójcicki M., Akimowicz M., Roszko M.Ł. (2021) „Probiotics as a biological detoxification tool of food chemical contamination: A review”, Food and Chemical Toxicology, 153, 112306, IF=6.023
 4. Wójcicki M., Świder O., Daniluk K.J., Średnicka P., Akimowicz M., Roszko M.Ł., Sokołowska B., Juszczuk-Kubiak E. (2021) „Transcriptional regulation of the multiple resistance mechanisms in Salmonella – A review”, Pathogens, 10(7), 801, IF=3.492
 5. Pierzchała D., Liput K., Korwin-Kossakowska A., Ogłuszka M., Poławska E., Nawrocka A., Urbański P., Ciepłoch A., Juszczuk-Kubiak E., Lepczyński A., Ślaska B., Kowal K., te Pas M.F.W., Śmiech M., Leszczyński, P., Taniguchi H., Fraser L., Sobiech P., Sachajko M., Herudzinska M., Pareek C.S., Pierzchała M. (2021) „Molecular characterisation of uterine endometrial proteins during early stages of pregnancy in pigs by MALDI TOF/TOF”, International Journal of Molecular Sciences, 22, 6720, IF=5.923
 6. Akimowicz M., Sokołowska B. (2021) „Zamrażanie i liofilizacja jako techniki utrwalania i przechowywania mikroorganizmów”, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 28, 1(126), 28-38, IF=0.380
 7. Gientka I., Wójcicki M., Żuwalski A.W., Błażejak S. (2021) „Use of phage cocktail for improving the overall microbiological quality of sprouts – two methods of application”, Applied Microbiology, 1(2), 289-303
 8. Akimowicz, M., Golonko, A., Świsłocka, R., Kalinowska, M., Parcheta, M., Świergiel, A.H., Lewandowski, W. (2021) „Drug design strategies for the treatment of viral disease. Plant phenolic compounds and their derivatives”, Frontiers in Pharmacology, 1936, IF=5.33
 9. Daniluk K.J., Wójcicki M., Juszczuk-Kubiak, E. (2021) „Biofilm bakteryjny i możliwości jego eliminacji w przemyśle spożywczym”, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 28, 2(127), 5-20, IF=0.380
 10. Świder, O., Wójcicki, M., Roszko, M.Ł. (2021) „Aminy biogenne – oszacowanie ryzyka spożycia i możliwości ograniczenia ich formowania w żywności fermentowanej”, ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 28, 2(127), 21-35, IF=0.380
 11. Świder, O., Wójcicki, M., Bujak, M., Juszczuk-Kubiak, E., Szczepańska, M., Roszko, M.Ł. (2021) „Time evolution of microbial composition and metabolic profile for biogenic amines and free amino acids in a model cucumber fermentation system brined with 0.5 to 5.0% sodium chloride”, Molecules, 26(19), 5796, IF=4.411

 

Oferta dla Uczelni:

Pracownia Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej IBPRS-PIB umożliwia realizację studenckich praktyk zawodowych oraz realizację prac dyplomowych (inżynierskich, licencjackich, magisterskich). W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Kierownikiem Pracowni.

Oferta współpracy:

Pracownia Biotechnologii i Inżynierii Molekularnej IBPRS-PIB jest jednostką o charakterze naukowym, ukierunkowaną na ścisłą współpracę zarówno z przemysłem, jak i innymi jednostkami naukowymi. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Kierownikiem Pracowni.

Działalność usługowa Pracowni:

Identyfikacja, klasyfikacja oraz analiza zmienności genetycznej 16S rRNA mikroorganizmów z żywności, środowiska z wykorzystaniem klasycznych metod genetycznych.