tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Rodzaj projektu:
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu:
Diamentowy Grant

Nazwa projektu:
Bioaktywne flawonoidy pochodzenia roślinnego i ich metalokompleksy w skojarzeniu z antybiotykami antracyklinowymi w terapii chorób nowotworowych”

Nr projektu:
0233/DIA/2019/48

Kierownik projektu:
mgr inż. A. Golonko

Termin realizacji:
30.08.2019-29.08.2023

Wnioskodawca projektu:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Wartość dofinansowania:
220 000

Całkowity koszt inwestycji:
220 000

Bioaktywne flawonoidy pochodzenia roślinnego i ich metalokompleksy w skojarzeniu z antybiotykami antracyklinowymi w terapii chorób nowotworowych

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

Nadrzędnym celem badań jest poznanie wpływu chemicznie czynnych flawonoidów, będących naturalnym elementem diety człowieka na efektywność chemioterapii opartej na antybiotykach antracyklinowych.

Cel ten będzie systematycznie realizowany dzięki wykonaniu poszczególnych zadań badawczych:

• Oceny aktywności przeciwnowotworowej leków z grupy antybiotyków antracyklinowych, których mechanizm działania obejmuje generowanie cytotoksycznych reaktywnych form tlenu w obecności serii ważnych dla człowieka antyoksydacyjnych związków fenolowych uporządkowanych w logiczną serię według ich struktury molekularnej

• Badanie efektu synergistycznego i antagonistycznego między związkiem fenolowym i lekiem cytostatycznym w warunkach in vitro na liniach komórek nowotworowych i zdrowych

• Określenie wpływu obecności metalu w strukturze flawonoidu na zmianę w aktywności antyoksydacyjnej, prooksydacyjnej, cytotoksycznej i genotoksycznej. Poszukiwanie różnic w efektach wywołanych przez kompleks z metalem w obecności leku cytostatycznego w porównaniu do ligandu użytego do syntezy.

• Poszukiwanie zależności między strukturą molekularną związku fenolowego a jego aktywnością biologiczną. Poznanie wpływu metalu na zmianę w rozkładzie gęstości elektronowej i innych parametrów fizykochemicznych kompleksu i konsekwencji tych zmian na aktywność biologiczną.

• Dla najbardziej obiecujących kombinacji leku antracyklinowego z flawonoidem lub kompleksem flawonoidu zostaną podjęte próby wyjaśnienia mechanizmu ich aktywności w badaniach fizykochemicznych i strukturalnych. Aktualnie realizowanym celem badań jest określenie składu i struktury syntetyzowanych związków z zastosowaniem (i) metod chemii teoretycznej (obliczenia rozkładu ładunku elektronowego oraz deskryptorów fizykochemicznych związanych z biodostępnością i reaktywnością cząsteczek w układach biologicznych z zastosowaniem oprogramowania Gaussian, Chemcraft, AutoDock, AutoDock Vina), (ii) metod spektroskopowych (spektroskopia UV-Vis w roztworach, spektroskopia FT-IR w ciele stałym).

Projekt w trakcie realizacji.