tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Rodzaj projektu:
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu:
dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego SPUB

Nazwa projektu:
„Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu”

Nr projektu:
Decyzja nr 16/E-171/SPUB/SN/2019 z dnia 29.07.2019 r.

Kierownik projektu:
mgr inż. Justyna Nasiłowska, dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS

Termin realizacji:
01.01.2019-31.12.2021

Wnioskodawca projektu:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Wartość dofinansowania:
2 184 000

Całkowity koszt inwestycji:
2 184 000

Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

Zakres działalności Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych obejmuje pozyskiwanie, gromadzenie, identyfikację, przechowywanie i doskonalenie szczepów drobnoustrojów przydatnych w procesach biotechnologicznych przemysłu rolno-spożywczego oraz opracowywanie i doskonalenie metod ich długoterminowego przechowywania. Ponadto obejmuje on opracowywaniei doskonalenie nowych metod, w tym metod biologii molekularnej, stosowanych do identyfikacji i charakterystyki mikroorganizmów przydatnych biotechnologicznie. Istotnym obszarem działalności Kolekcji jest udostępnianie swoich zasobów uczelniom, instytutom badawczym oraz dostarczanie produkcyjnych szczepów drobnoustrojów zakładom przemysłu spożywczego.

Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych IBPRS należy do Krajowej Sieci Informacji o Bioróżnorodności. Sieć Krajowa współpracuje ze światową siecią Global Biodiversity Information Facility (GBIF), która jest organizacją tworzącą platformę dostępu do informacji o zasobach przyrodniczych świata. KKP IBPRS zarejestrowana jest w Światowym Centrum Informacyjnym o Mikroorganizmach (World Data Center for Microorganisms) jako IAFB 212 (Institute of Agriculture and Food Biotechnology). Od 1992 roku KKP IBPRS jest członkiem European Culture Collections’ Organization (ECCO). Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych IBPRS ma status Międzynarodowego Organu Depozytowego w sprawie międzynarodowego uznawania depozytu dla celów procedury patentowej na warunkach Traktatu Budapeszteńskiego nadanego w 2000 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej World Intellectual Property Organization). W Kolekcji złożono w 2019 roku 7 depozytów patentowych  – deponowane są mikroorganizmy z polskich uczelni. Szczepy z Kolekcji Kultur IBPRS są wykorzystywane przez studentówi naukowców z uczelni polskich oraz odbiorców preparatów suszonych drożdży i preparatów starterowych produkowanych w IBPRS.

Zakres zadań realizowanych systematycznie w Kolekcji jest następujący:

– weryfikacja stanu Kolekcji,

– ocena przeżywalności wybranych grup mikroorganizmów,

– ocena żywotności deponowanych mikroorganizmów,

– reidentyfikacja mikroorganizmów z zastosowaniem metod klasycznych, testów biochemicznych i metod biologii molekularnej,

– stała liofilizacja szczepów pod kątem zapewnienia stałego dostępu do szczepów,

– mrożenie mikroorganizmów w ciekłym azocie,

– mrożenie mikroorganizmów w cryobankach i przechowywanie w – 80°C. 

– wykorzystanie zasobów kolekcji w zakładach technologicznych IBPRS – do badań nad opracowaniem kultur starterowych oraz wdrożeniem zawierających je preparatów do kiszenia warzyw, grzybów, bezmlecznych napojów fermentowanych, preparatów dla rolnictwa i kultur starterowych do pieczywa, do badań nad zastosowaniem mikroorganizmów do ochrony zbóż i owoców podczas przechowywania (post harvested treatment) oraz do rozkładu surowców ligninocelulozowych.

IBPRS był liderem konsorcjum w projekcie SeCuRe (planowana zmiana nazwy na MIRRI-PL) (Centrum Zasobów Mikrobiologicznych) umieszczonym na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej w strategicznym obszarze działań „Wydajna ochrona zdrowia i wzrost efektywności działań prozdrowotnych” decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 28/176/6/2015 z 14 września 2015 r. W czerwcu 2019 roku Kolekcja złożyła ponownie wniosek o wpisanie na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej wraz z konsorcjantem – Gdańskim Centrum Zasobów Mikrobiologicznych z Kolekcją Plazmidów i Drobnoustrojów Uniwersytetu Gdańskiego (KPD-UG) pod akronimem MIRRI-POLSKA.

Od 2012 roku Kolekcja jest członkiem europejskiego konsorcjum MIRRI. Celem MIRRI jest utworzenie konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) na mocy prawa UE. Dziewięć krajów europejskich (w tym Polska) i jeden kraj stowarzyszony zobowiązały się do ustanowienia MIRRI-ERIC. Przedstawiciele Kolekcji współtworzyli treść poprawek do odpowiednich dokumentów dotyczących utworzenia MIRRI-ERIC oraz do wniosku złożonego do Komisji Europejskiej jesienią 2018 roku. Obecnie MIRRI-ERIC jest jeszcze na etapie budowy.

Reprezentanci Kolekcji w 2019 roku brali czynny udział w spotkaniach oraz telekonferencjach dotyczących utworzenia MIRRI-ERIC oraz przygotowania projektu IS_MIRRI21.