tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Rodzaj projektu:
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu:
dotacja na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego SPUB

Nazwa projektu:
„Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu”

Nr projektu:
Decyzja nr 216967/E-171/SPUB/2016/1 z dnia 22.06.2016 r.

Kierownik projektu:
dr hab. Anna Misiewicz, prof. IBPRS

Termin realizacji:
01.01.2016-31.12.2018

Wnioskodawca projektu:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Wartość dofinansowania:
726 000 

Całkowity koszt inwestycji:
726 000 

Prowadzenie Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako unikatowego miejsca badawczego o ogólnokrajowym znaczeniu

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

Statutową działalnością Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych jest gromadzenie i przechowywanie mikroorganizmów (zasobów biologicznych), a także ich identyfikacja i charakterystyka. Drugim zadaniem Kolekcji Kultur jest udostępnianie i dostarczanie ich ośrodkom naukowym, biotechnologicznym. Wiąże się z tym konieczność prowadzenia ciągłych badań cech biotechnologicznych szczepów i ich zdolności do wytwarzania określonych bioproduktów.

Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych IBPRS należy do Krajowej Sieci Informacji  o Bioróżnorodności. Sieć Krajowa współpracuje ze światową siecią Global Biodiversity Information Facility (GBIF), która jest organizacją tworzącą platformę dostępu do informacji o zasobach przyrodniczych świata. KKP IBPRS zarejestrowana jest w Światowym Centrum Informacyjnym  o Mikroorganizmach (World Data Center for Microorganisms) jako IAFB 212 (Institute of Agriculture and Food Biotechnology). Od 1992 roku KKP IBPRS jest członkiem European Culture Collections’ Organization (ECCO). Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych IBPRS ma status Międzynarodowego Organu Depozytowego w sprawie międzynarodowego uznawania depozytu dla celów procedury patentowej na warunkach Traktatu Budapeszteńskiego nadanego w 2000 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization). Szczepy z Kolekcji Kultur IBPRS są wykorzystywane przez studentów i naukowców z uczelni polskich, ECCO, WIPO, odbiorców preparatów suszonych drożdży i preparatów starterowych produkowanych w IBPRS.

Zasady prowadzenia Kolekcji są zgodne z międzynarodowymi standardami. W Kolekcji planowane jest wdrożenie systemu zarządzania jakością komplementarnego z systemami zarządzania funkcjonującymi w innych centrach zasobów mikrobiologicznych.

Zakres zadań realizowanych systematycznie oraz zadania dodatkowe, wynikające z udoskonalania nowych metod identyfikacyjnych były następujące:

– weryfikacja stanu Kolekcji,

– ocena przeżywalności wybranych grup mikroorganizmów,

– ocena żywotności deponowanych mikroorganizmów,

– reidentyfikacja mikroorganizmów z zastosowaniem metod klasycznych, testów biochemicznych i metod biologii molekularnej,

– stała liofilizacja szczepów pod kątem zapewnienia stałego dostępu do szczepów,

– mrożenie mikroorganizmów w ciekłym azocie,

– wykorzystanie zasobów kolekcji w zakładach technologicznych IBPRS – do badań nad opracowaniem kultur starterowych oraz wdrożeniem zawierających je preparatów do kiszenia warzyw, grzybów, bezmlecznych napojów fermentowanych, preparatów dla rolnictwa i kultur starterowych do pieczywa, do badań nad zastosowaniem mikroorganizmów do ochrony zbóż i owoców podczas przechowywania (post harvested treatment) oraz do rozkładu surowców ligninocelulozowych.

W zakres rutynowych analiz drobnoustrojów zdeponowanych w KKP IBPRS wdrożone zostały techniki biologii molekularnej. Sekwencjonowanie i analiza porównawcza sekwencji genu 16S rDNA  (w przypadku bakterii) oraz genu 18S rDNA i/lub regionu ITS1-5.8S-ITS2 rDNA oraz domen D1/D2 genu 26S rDNA (w przypadku drożdży) pozwalają na precyzyjną identyfikację taksonomiczną szczepów.

Trwają prace nad opracowaniem i weryfikacją metod molekularnych (różnicowanie regionu ITS).

Kolekcja wykorzystywana była również do:

– deponowania mikroorganizmów patentowych – Kolekcja ma status IDA, deponowane są mikroorganizmy z terenu Polski, głównie  z polskich uczelni i przedsiębiorstw

– deponowania mikroorganizmów w domenie publicznej – w 2018 r. zdeponowano szczepy w związku z wymogami publikacyjnymi. Przy tej okazji dokonano przeglądu dokumentów i przygotowano aktualne dokumenty przyjęcia szczepów do domeny publicznej włączając najnowsze informacje związane z Protokołem z Nagoi

– preparaty mikrobiologiczne opracowane w IBPRS w oparciu o zasoby Kolekcji zostały zarejestrowane i dopuszczone do obrotu handlowego przez EFSA

– na podstawie umów sprzedawane były preparaty starterowe do wytwarzania win i miodów pitnych

– opracowania kultur starterowych do pieczywa na zakwasie.

Ponadto IBPRS jest liderem konsorcjum w projekcie SeCuRe (planowana zmiana nazwy na MIRRI-PL) (Centrum Zasobów Mikrobiologicznych) umieszczonym na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej w strategicznym obszarze działań „Wydajna ochrona zdrowia i wzrost efektywności działań prozdrowotnych” decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 28/176/6/2015 z 14 września 2015 r. W czerwcu 2018 r. został złożony wniosek Kwestionariusz ewaluacyjny przedsięwzięcia w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanego na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, który obecnie jest rozpatrywany.

IBPRS brał udział w dalszych etapach przygotowawczych projektu MIRRI-ERIC, który jest kolejnym etapem realizowanego projektu MIRRI w ramach 7 PR UE.