tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Rodzaj projektu:
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu:
Projekt w ramach inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo-badawczej stanowiącej strategiczną infrastrukturę badawczą

Nazwa projektu:
„Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego”

Nr projektu:
Decyzja 6965/IA/SN/2019

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS

Termin realizacji:
09.07.2019-30.09.2020

Wnioskodawca projektu:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Wartość dofinansowania:
3 754 000 

Całkowity koszt inwestycji:
3 754 000 

Modernizacja infrastruktury budowlanej – KKP – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

Zakres prac modernizacyjnych obejmował przebudowę i adaptację jednego skrzydła budynku Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego o powierzchni ok. 600 m2. Wydzielono część pomieszczeń na repozytorium, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych mikroorganizmów i ograniczono dostęp do nich jedynie dla upoważnionego personelu, z wykorzystaniem nowoczesnych zabezpieczeń. W pomieszczeniach tych umieszczono zbiorniki z ciekłym azotem oraz chłodnie i lodówki. W sąsiadującym z repozytorium pomieszczeniu zlokalizowano pracownię do namnażania i przygotowania drobnoustrojów do procesu

przechowywania, wyposażoną w liofilizatory, komorę laminarną, cieplarki i inny drobny sprzęt laboratoryjny. Dzięki rozbudowie zwiększona została powierzchnia pracowni molekularnej, stanowiąca zaplecze badawcze kolekcji. Poprzez modernizację KKP będzie spełniać aktualne wymagania stawiane nowoczesnym kolekcjom. W pracowni molekularnej przeprowadzane będą badania nad identyfikacją szczepową deponowanych mikroorganizmów, a także nad ich cechami biotechnologicznymi z uwzględnieniem tych o wysokim potencjale aplikacyjnym i naukowym.

Umożliwi to także właściwe zabezpieczenie szczepów przechowywanych w depozycie patentowym, kolekcja ma bowiem status Międzynarodowego Organu Depozytowego. Zmodernizowanie istniejącej powierzchni laboratoryjnej wg standardów opisanych w Best Practice Guidelines for Biological Resource Centers’ z 2007 przygotowanego przez OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) jest pierwszym krokiem do przekształcenia Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych w nowoczesne Centrum Zasobów Mikrobiologicznych (Microbial Resource Center) komplementarne do struktur europejskich. Sporządzony w 2009 roku aktualny raport OECD „Bioeconomy to 2030: designing a policy agenda” przewiduje, że do 2030 r. około jedna trzecia produkcji przemysłowej będzie związana z wytwarzaniem produktów białej biotechnologii lub bioenergii. Dla kolekcji stanowi to olbrzymie wyzwanie i wiąże się z koniecznością szybkiego przekształcenia się w nowoczesne centra zasobów biologicznych (BRC) dysponujące wyszkolonym personelem, najnowszymi metodami identyfikacji mikroorganizmów, warunkami technicznymi do trwałego przechowywania materiału biologicznego oraz infrastrukturą informatyczną.

Modernizacja powierzchni umożliwiła udostępnienie przestrzeni do wdrożenia nowoczesnych technologii pozwalających na szybką i precyzyjną analizę mikroorganizmów pod względem genetycznym i fenotypowym. Rezultatem będzie: zwiększenie liczby właściwie zidentyfikowanych i scharakteryzowanych oraz przechowywanych drobnoustrojów, wydajniejsze wykorzystanie posiadanych już zasobów, ujednolicenie metod przechowywania i identyfikowania próbek oraz wprowadzenie spójności stosowanych norm jakości; akredytację / certyfikację kolekcji.