tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English
Innowacyjna technologia fermentacji śruty rzepakowej jako paszy dla trzody chlewnej

Rodzaj projektu:
Projekt finansowany ze środków budżetu Państwa, umowa zawarta z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nazwa programu:
Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019 w ramach Działania 5 – „Poszukiwanie   Partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca” o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy”.

Nazwa projektu:
Innowacyjna technologia fermentacji śruty rzepakowej jako paszy dla trzody chlewnej

Nr projektu:
00043.DDD.6509.00042.2019.12

Kierownik projektu:
dr Beata Bartodziejska

Termin realizacji:
21.06.2021–21.05.2023

Wnioskodawca projektu:
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Konsorcjanci:
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie (lider projektu),
IBPRS-PIB z siedzibą w Warszawie,
rolnik Piotr Kołodziejczyk zamieszkały ul. Woźnicka 60, 42-35 Cynków,
Śląska Izba Rolnicza z siedzibą ul. Parkowa 20, 42-622 Świerklaniec.

Wartość dofinansowania:
3 513 336 zł
– ze środków EFRROW: 2 235 535,69 zł
– z krajowych środków publicznych: 1 277 800,31 zł
– dofinansowanie dla IBPRS-PIB: 2 669 273,95

Innowacyjna technologia fermentacji śruty rzepakowej jako paszy dla trzody chlewnej

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe)

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii fermentacji śruty rzepakowej jako paszy dla trzody chlewnej wraz z oceną jakościową i ilościową pozyskiwanego mięsa wieprzowego. W projekcie zaplanowano między innymi: opracowanie kultury startowej do fermentacji śruty, badanie przyrostu masy zwierząt karmionych fermentowaną śrutą w stosunku do grupy kontrolnej, karmionej tradycyjną paszą, ocenę jakościową gnojowicy i obornika, metagenomiczną i metataksonomiczną analizę mikrobiomu obu grup zwierząt (próby kontrolnej i doświadczalnej) oraz badania wpływu odchodów obu grup na mikrobiom nawożonej gleby. Ponadto, zaplanowano ilościowo – jakościową ocenę mięsa wieprzowego po uboju, produkcję wyrobów mięsnych i ich jakościową ocenę oraz badania trwałości przechowalniczej. U hodowcy ustalone zostaną warunki suszenia fermentowanej śruty  w suszarni.

Efekty projektu:

Rezultatem operacji będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii  przygotowania śruty rzepakowej jako składnika pasz w postaci fermentowanej. Fermentowana śruta o podwyższonej wartości pokarmowej i z obniżoną zawartością składników goryczkowych, będzie mogła być zastosowana jako składnik paszy zastępując używaną powszechnie importowana śrutę sojową. Produkcja fermentowanej, a następnie suszonej śruty rzepakowej wzbogaci asortyment składników białkowych pasz rodzimego pochodzenia dla zwierząt jednożołądkowych. Spodziewanymi efektami planowanych działań będą odpowiednie przyrosty masy podczas hodowli zwierząt, poprawa stanu zdrowotnego zwierząt poprzez kształtowanie mikrobiomu przewodu pokarmowego, odpowiednia jakość mięsa wieprzowego i wyrobów mięsnych z doświadczalnej grupy zwierząt żywionych paszą z udziałem fermentowanej śruty rzepakowej, zmniejszenie się poziomu odoru i związków azotowych w odchodach zwierzęcych tym samym pozytywny wpływ tych odchodów na środowisko, zwiększone zainteresowane konsumenta produktami mięsnymi zwierząt żywionych paszą bez dodatku soi GMO. Wymiernym efektem ekonomicznym będzie obniżenie kosztów tuczu.