tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Rodzaj projektu:
Projekt finansowany przez ministra rolnictwa ze środków budżetu Państwa, umowa zawarta z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nazwa programu:
Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019 w ramach Działania 5 – „Poszukiwanie   Partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca” o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy”

Nazwa projektu:
Wytwarzanie serów zagrodowych z mleka krowiego i koziego w województwie śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako innowacja produktowa, procesowa, technologiczna i marketingową

Nr projektu:
00021.DDD.6509.00044.2019.12

Kierownik projektu:
dr Beata Bartodziejska

Termin realizacji:
08.02.2021 – 08.01.2023

Wnioskodawca projektu:
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Konsorcjanci:
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie (lider projektu),
IBPRS-PIB z siedzibą w Warszawie,
rolnik Adam Będkowski zamieszkały w Pińczycach,
firma „GORGOL” Ireneusz Gorgol z Częstochowy,
rolnik Bogusław Kutyba z Częstochowy,
Powiat Myszkowski reprezentowany przez Starostę Myszkowskiego.

Wartość dofinansowania:
1 793 376,00
– ze środków EFRROW: 1 141 125,14 zł
– z krajowych środków publicznych: 652 250,86 zł,
– dofinansowanie dla IBPRS-PIB:
1 440 351,25

Wytwarzanie serów zagrodowych z mleka krowiego i koziego w województwie śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako innowacja produktowa, procesowa, technologiczna i marketingową

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

Obecnie na rynku wyrobów serowarskich dostępne są sery produkowane z pasteryzowanego mleka, z dodatkiem komercyjnych, zagranicznych kultur bakterii kwasu mlekowego. Powoduje to, iż w produktach mlecznych, brak jest różnorodności  flory bakteryjnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Dlatego, istnieje potrzeba powrotu do rodzimych, regionalnych szczepów, które wzbogaciłyby mikrobiot ludzkiego przewodu pokarmowego. Jednym z rozwiązań jest wyizolowanie ze środowiska lokalnych szczepów, stworzenie z nich kultury startowej, która mogłaby być użyta do różnego rodzaju produktów spożywczych. W obecnej chwili, tradycyjne ukwaszanie niepasteryzowanego mleka odbywa się w niekontrolowany, spontaniczny sposób, a skład mikroflory za każdym razem jest odmienny. Skutkuje to brakiem możliwości powtarzalności cech jakościowych produktów. W projekcie planuje się wytworzenie kilku rodzajów serów. Będą to sery twarogowe, otrzymywane z mleka krowiego, z wykorzystaniem szczepów bakterii kwasu mlekowego, charakterystycznych dla danego gospodarstwa rolnego, po to by zapewnić powtarzalność cech organoleptycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych, sery podpuszczkowe dojrzewające, z mleka krowiego oraz z mleka koziego, pochodzącego z drugiego gospodarstwa. Wyprodukowane sery będą dojrzewać w moszczu winogronowym, co będzie stanowić innowację w niniejszym projekcie. Dodatkowo, planuje się wdrożenie właściwego procesu wędzenia (z przestrzeganiem wszelkich zasad bezpieczeństwa przed zanieczyszczeniem serów WWA). Wytworzone lokalne wyroby, produkowane metodami tradycyjnymi, z zachowaniem wszelkich standardów higienicznych, przy odpowiednim marketingu, będą stanowić konkurencję  na rynku komercyjnych produktów mlecznych. Rezultatem projektu będzie opracowanie i wdrożenie ulepszonej technologii produkcji zagrodowych serów z niepasteryzowanego mleka, z wykorzystaniem lokalnych szczepów bakterii fermentacji mlekowej, umożliwiającej otrzymanie bioróżnorodnych produktów o walorach prozdrowotnych. Innowacyjne produkty, zawierający jedynie naturalne metabolity bakterii, charakteryzować się będzie wysoką jakością i wartością żywieniową, bezpieczeństwem oraz powtarzalnością cech sensorycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych, wynikająca z zastosowania za każdym razem tej samej kultury startowej.