tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Projekt SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych – jest przedsięwzięciem ogólnokrajowym, ale z odniesieniem do prac realizowanych w wymiarze europejskim. Objęty Kontraktem Terytorialnym dla Województwa Mazowieckiego zakłada rozwijanie i doskonalenie Krajowej Sieci Badawczej MIRRI-POLSKA (Microbial Resource Research Infrastructure) skupiającej naukowe kolekcje drobnoustrojów. Oznacza to w praktyce, że nasze kolekcje drobnoustrojów będą stanowi część europejskiego projektu MIRRI z mapy ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure). Celem MIRRI jest utworzenie paneuropejskiej infrastruktury badawczo-rozwojowej zmierzającej do rozwijania, utrzymania i wykorzystania zasobów mikrobiologicznych w oparciu o spójnie działające krajowe sieci kolekcji.

Według analizy GBRCN (Global Biological Resource Centre Network, 2001) ze względu na specyfikę biozasobów żadna kolekcja – jako pojedyncze centrum badawczo-rozwojowe i niezależnie od doskonałości naukowej czy technologicznej – nie jest i nie będzie w stanie zaspokoić rosnących potrzeb nauki i gospodarki w zakresie dostępu do zasobów biologicznych. Rodzi to konieczność połączenia potencjału pojedynczych wyspecjalizowanych kolekcji w jedną funkcjonalną całość.

Celem strategicznym projektu MIRRI-POLSKA jest zapewnienie szerokiego dostępu do wysokiej jakości zasobów mikrobiologicznych i danych niezbędnych do prowadzenia innowacyjnych badań naukowych, rozwojowych i aplikacyjnych oraz zabezpieczenie długoterminowej trwałości tych zbiorów i  ich  zrównoważonego finansowania. Kolekcje naukowe będące głównym źródłem legalnego i  wiarygodnego materiału biologicznego powinny być postrzegane jako niezbędny i kluczowy elementem infrastruktury badawczej (OECD, 2001 r.).

Utworzenie infrastruktury badawczej MIRRI-POLSKA skonsoliduje potencjał polskich ośrodków naukowych specjalizujących się w gromadzeniu, analizowaniu i konserwacji materiału mikrobiologicznego (szczepy bakterii, wirusy w tym fagi, drożdże, grzyby strzępkowe, linie komórkowe, genomowy i plazmidowy DNA, wektory, geny).

Infrastrukturę planowaną do wytworzenia w ramach projektu będzie stanowiła platforma do prowadzenia badań oraz wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Wypracowane rozwiązania umożliwią tworzenie nowych (bio-)produktów do wykorzystania w przemyśle spożywczym, rolnictwie, energetyce oraz bezpiecznej i funkcjonalnej żywności.

Projekt jest zgodny z kierunkami rozwoju innowacyjności w województwie mazowieckim i realizuje rozwój obszarów gospodarczych regionu o wysokim potencjale rozwojowym, w tym: sektora rolno – spożywczego, sektora energetycznego w rozumieniu odnawialnych źródeł (bio-)energii i energetyki rozproszonej. Technologią wiodącą rozwijaną w efekcie realizacji projektu i agendy badawczej MIRRI-POLSKA jest szeroko rozumiana biotechnologia.

Dziękujemy i gratulujemy zespołom naukowym!