tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego
Zakład Analizy Żywności

ogłasza konkurs na stanowisko

 

WYKONAWCA STUDENT/DOKTORANT OPUS17

 

W ramach projektu „Potencjał szlaków metabolicznych grzybów z rodzaju Trichoderma w procesie degradacji/transformacji mykotoksyn fuzaryjnych wraz z oceną biodostępności nowopowstałych produktów degradacji w warunkach in vitro” ogłaszamy konkurs na 1 stanowisko wykonawcy-studenta/doktoranta. Stypendium wyniesie 1400 zł miesięcznie przez okres 36 miesięcy. Szczegóły konkursu znajdują się poniżej. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt e-mailowy z kierownikiem projektu: dr hab. Marcin Bryła, prof. IBPRS pod adresem marcin.bryla@ibprs.pl

 

Nazwa stanowiska: wykonawca-student/doktorant

Projekt: „Potencjał szlaków metabolicznych grzybów z rodzaju Trichoderma w procesie degradacji/transformacji mykotoksyn fuzaryjnych wraz z oceną biodostępności nowopowstałych produktów degradacji w warunkach in vitro” (grant NCN OPUS17 2019/33/B/NZ9/02743).
Warunki zatrudnienia: Stypendium wyniesie 1400 zł miesięcznie przez okres 36 miesięcy. Stypendium przeznaczone jest dla uczestnika studiów magisterskich, studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej

 

Wymagania wobec kandydata:

 • student ostatniego roku studiów: kierunek technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności, biotechnologia, ogrodnictwo lub pokrewne
 • doświadczenie w laboratorium analitycznym
 • chęć do pracy naukowej
 • w przypadku doktoranta realizujący pracę doktorską w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka lub dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo – doświadczenie w pracy laboratoryjnej związanej z analizą patogenów roślin pszenicy (Fusarium) i zanieczyszczeń chemicznych żywności udokumentowane publikacjami naukowymi z listy ministerialnej czasopism,
 • dodatkowym atutem jest doświadczenie w pracy z mykotoksynami,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
  Ponadto:
 • samodzielność, motywacja i odpowiedzialność

 

Zakres pracy:

 • analiza metabolitów toksyn grzybów Fusarium,
 • ocena właściwości antagonistycznych grzybów z rodzaju Trichoderma względem patogenicznego Fusarium,
 • analizy HPLC, UPLC-HRMS

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe,
 2. list motywacyjny,
 3. odpis dyplomu uzyskania stopnia magistra/magistra inżyniera wraz z zaświadczeniem o posiadaniu statusu doktoranta (dla doktoranta),
 4. w przypadku studenta, zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta,
 5. dokumenty poświadczające inne kwalifikacje,

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów zamkniętych w kopercie należy złożyć osobiście w Dziale Spraw Pracowniczych IBPRS. Dokumenty można także przesłać elektronicznie na adres e-mail: marcin.bryla@ibprs.pl

Termin składania ofert: 26.03.2020 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.03.2020 r.

Kryteria oceny kandydatów: Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, decyzja zostanie podjęta poprzez ocenę dotychczasowej pracy kandydata (ewentualnie w przypadku doktoranta – oceny jego osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych) oraz kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: [ pobierz plik .pdf ]
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy: [ pobierz plik .pdf ]

Konkurs został rozstrzygnięty. Komisja stypendialna wyłoniła kandydata.