tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Publikacje:

PRACOWNIA TECHNOLOGII I PRZECHOWALNICTWA ŻYWNOŚCI

 • Markowska J., Polak E., Wiatrowska A., Kasprzyk I., Egierski K. Ewaluacja wybranych właściwości reologicznych marchwi przechowywanej w komorach chłodniczych: freonowej i propanowej. Konferencja nt. Współczesne trendy technologii żywności, Poznań 26-27 września 2012r.
 • Markowska J., Polak E. Badania biotechnologicznych cech składowanej marchwi. Konferencja nt. Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, Pamiętna k/Skierniewic, 14 września 2012, publikacja CD, Referat 8, str. 1-23
 • Markowska J., Kasprzyk I. Bezpieczna żywność wysokiej jakości, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 2012, 2, 94-96
 • Joanna Markowska, Elżbieta Polak Dodatki technologiczne kształtujące teksturę pieczywa – cz. II, Cukiernictwo i Piekarstwo, nr 1-2. 2012, 32-36
 • Markowska J., Polak E. Dodatki technologiczne kształtujące teksturę pieczywa. Cukiernictwo i Piekarstwo, 2011, 12, 40-44
 • Markowska J., Polak E. Mrożenie sposobem na świeżość. Cukiernictwo i Piekarstwo, 2011, 6, 68-71
 • Markowska J., Polak E. Przedłużanie świeżości pieczywa Cukiernictwo i Piekarstwo, 2011, 5, 64-70
 • Markowska J., Polak E., Ćwiertniewski K., Egierski K., Penkacik K., Amarowicz R.: Antioxidant capacity of polyphenols contained in pomace of borage (Borago officinalis L) and walnut (Juglans regia L.), Acta Biochimica Polonica Suplement nr 3 Abstracts of the II Conference of Bioactive Plant Compounds – Structural and Applicative Aspects Puławy, Poland, September 12nd – 14th,, 2011, vol. 58, P 5.3

PRACOWNIA CHŁODNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Myłek A., Stęplewska U., Maćkowiak K., Kuleta P.: Analiza rozwoju chromatograficznej metody oznaczania chlorofluorowęglowodorów stosowanych w chłodnictwie. Chłodnictwo 2009 t. 44 nr 8 s. 34-38
 • Myłek A., Stęplewska U., Maćkowiak K., Kuleta P.: Chromatografia gazowa w analizie popularnych fluorowanych czynników chłodniczych. Chłodnictwo 2009 t. 44 nr 9 s. 32-35
 • Myłek A., Stęplewska U., Maćkowiak K., Kuleta P.: Zastosowanie chromatografii gazowej do oznaczania składu syntetycznych czynników chłodniczych. Chłodnictwo i Klimatyzacja 2009 nr 10 s. 46-49
 • Stęplewska U., Maćkowiak K., Kuleta P.: Syntetyczne czynniki chłodnicze-przegląd regulacji prawnych. Przem. Spoż. 2009 t. 63 nr 9 s. 26-29
 • Stęplewska U.: Regulacje prawne dotyczące stosowania syntetycznych czynników chłodniczych. Przegląd Piekarniczy i Cukierniczy, 2009 t. 57 nr 3 s. 106-107
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Maćkowiak K., Kuleta P.: Zastosowanie chromatografii gazowej w chłodnictwie. Cz. 1. Właściwy dobór kolumny chromatograficznej i jej rola w oznaczaniu syntetycznych czynników chłodniczych. Chłodnictwo 2010 t. 45 nr 3 s. 40-48
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Maćkowiak K., Kuleta P.: Zastosowanie chromatografii gazowej w chłodnictwie. Cz. 2 Właściwy dobór kolumny chromatograficznej i jej rola w oznaczaniu syntetycznych czynników chłodniczych. Chłodnictwo 2010 t. 45 nr 4 s. 36-42
 • Wróbel Jędrzejewska M., Stęplewska U., Kuleta P., Polak E.: Zastosowanie chromatografii gazowej w chłodnictwie. Cz. 3 Właściwy dobór gazu nośnego i sposobu dozowania w oznaczaniu czynników chłodniczych. Chłodnictwo t. 45 nr 5 s. 32-39
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Stęplewska U., Kuleta P., Polak E.: Zastosowanie chromatografii gazowej w chłodnictwie. Cz.4 Wpływ temperatury pieca kolumny na rozdział chromatograficzny w oznaczaniu syntetycznych czynników chłodniczych. Ocena metody chromatograficznej. Chłodnictwo 2010 t. 45 nr 6 s. 32-38
 • Stęplewska U., Sender W., Wróbel-Jędrzejewska M.: Zapobieganie niekontrolowanej emisji czynnika roboczego z instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Chłodnictwo i Klimatyzacja 8/2011, 57-60.
 • Stęplewska U., Sender W., Przybysz Ł.: Przepisy prawne obowiązujące przy stosowaniu syntetycznych czynników chłodniczych. Cukiernictwo i Piekarstwo. 2011, nr 4, 42-47.
 • Stęplewska U, Wróbel-Jędrzejewska M, Sender W, Kuleta P, Przybysz Ł.: Nowy ośrodek szkoleniowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji, Chłodnictwo i Klimatyzacja, 1-2 (160), styczeń-luty 2012, s. 9.
 • Stęplewska U., Wróbel-Jędrzejewska M., Sender W., Kuleta P., Przybysz Ł: Rola zjawiska podczerwieni w procesie detekcji wycieków chłodniczych, Chłodnictwo, 2012, t. 47, nr 1/2, s. 40-43.
 • Stęplewska U., Wróbel-Jędrzejewska M., Polak E.: Zastosowanie czujników IR w detekcji czynników chłodniczych, Przem. Spoż., 2012, t. 66, nr 7, s. 18-20.
 • Stęplewska U. Wróbel-Jędrzejewska M., Sender W., Polak E.: Zagadnienia bezpieczeństwa w propanowych instalacjach chłodniczych, Chłodnictwo, 2012, t. 47, nr 11, s. 24-26.
 • Stęplewska U., Wróbel-Jędrzejewska M., Kuleta P., Polak E.: „Propan jako czynnik chłodniczy na tle obowiązujących przepisów”, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna 12(202), 2012, s. 563-566.
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Sender W., Kuleta P., Stęplewska U.: Analiza syntetycznych czynników chłodniczych metodą chromatograficzną Część I – przegląd aparatury chromatograficznej, Post. Nauki Technol. Przem. Rolno-Spoż., 2012, t. 67, nr 3, s. 100 114.
 • Wróbel-Jędrzejewska M., Sender W., Kuleta P., Stęplewska U.: Analiza syntetycznych czynników chłodniczych metodą chromatograficzną. Część 2 – Wybór i optymalizacja warunków pracy kolumny i detektora w badaniach chromatograficznych, Post. Nauki Technol. Przem. Rolno-Spoż., 2012, t. 67, nr 4, s. 109-121.
  Stęplewska U., Wróbel-Jędrzejewska M., Sender W., Kuleta P., Przybysz Ł., Safety issues concerning propane refrigeration systems. International Journal of Refrigeration (czasopismo punktowane 40 pkt.) w trakcie recenzji

Publikacje w materiałach konferencyjnych:

 • Stęplewska U.: Prawo regulujące stosowanie urządzeń i instalacji z syntetycznymi czynnikami chłodniczymi. W: Konferencja IBPRS Oddziału Chłodnictwa i Jakości Żywności – Technologia, Technika i Jakość w polskim przemyśle chłodniczym, Spała, 26-27 listopada 2009 r. Łódź: Wydaw.. IBPRS, 2009 s. 100-110
  ­
 • Stęplewska U: „Zagadnienia bezpieczeństwa w propanowych instalacjach chłodniczych”, Nośnik cyfrowy materiałów Konferencji „Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych”, Pamiętna k//Skierniewic, 14.09.2012 r. – plik 04, s. 1-14.
  ­
 • Stęplewska U.: „Czynniki chłodnicze jako podstawa zmian w realizacjach i obsłudze instalacji chłodniczych”. Konferencja „ Nowe urządzenia chłodnicze, gastronomiczne i pompy ciepła poszerzeniem oferty działalności serwisowej dla zakładów zrzeszonych w Krajowej Sieci Serwisowej „Serwis Polska”, Poznań 1 2.03.2013.

Chcesz wiedzieć więcej?