tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 • Projekt nr WND-POKL.08.01.01-10-634/10 pt.: „Specjalistyczna wiedza pracowników drogą do sukcesu jednostki naukowej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; 2011-2013;
 • Projekt nr WND-POKL.08.01.01-10-635/10 pt.: „Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; 2011-2013;
 • Projekt nr WND-POIG.01.03.01-20-137/09 pt.: „Nowoczesne technologie dla sektora rolno – spożywczego przy ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie: Projekty rozwojowe; Zadanie 5 realizowane w ramach umowy konsorcjum; 2010-2012;

INNE

 • Projekt celowy nr 6ZR9 2009C/07181 pt.: „Opracowanie i wdrożenie technologii chłodzonej żywności wygodnej o podwyższonych walorach żywieniowych, pakowanej w atmosferze ochronnej„ Współudział w realizacji projektu, 2010-2011
 • Projekt celowy nr 6ZR9 2009C/07204 pt.: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji pożywek mikrobiologicznych”, 2010-2011
 • Projekt badawczy rozwojowy nr R14 027 03 pt.: „Opracowanie koncepcji i wykonanie prototypu systemu kontroli i identyfikacji gazów CFC, HCFC, HFC w kontekście rozporządzeń Unii Europejskiej”, 2007-2009

PROJEKTY W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

 • Odzysk ciepła skraplania par amoniaku z instalacji chłodniczej dla celów ciepłowniczych i produkcyjnych
 • Optymalny system podgrzewania gruntu pod komorami chłodni
 • Instalacja grzewczo-chłodnicza do urządzeń elektroforezy
 • Odzysk energii geotermicznej za pomocą rur cieplnych
 • Instalacja chłodnicza dla elektrofiltrów ENA1 i ENA2
 • Instalacja do schładzania powietrza w procesie produkcji tasiemki polietylenowej
 • Stabilizacja pary zasilającej i jej rozprowadzenie w komorze parzelniczej w celu optymalizacji temperatury zrazów
 • Analiza stanu rurociągów, izolacji za pomocą metody termizacji
 • Analiza zastosowania sensorów 3E100 i 3E100SE do pomiaru amoniaku w zakresie stężeń rzędu NDS w komorach chłodniczych i zamrażalniach
 • Zastosowanie niedyspersyjnej absorpcji w podczerwieni w detekcji syntetycznych czynników chłodniczych
 • Analiza możliwości badania zanieczyszczeń zregenerowanych chlorowcopochodnych węglowodorów nasyconych

ZGŁOSZENIA PATENTOWE:

 • Opatentowanie pożywki chromogennej do identyfikacji Listeria monocytogenes – P.398725 Współtwórcy: B. Paziak-Domańska, B. Bartodziejska, E. Polak
 • 4 patenty Rzeczpospolitej Polskiej na wynalazek – lody specjalnego przeznaczenia – lody o obniżonej wartości energetycznej, pt.: „Lody”, nr 190658, 190659,190660, 190661

Chcesz wiedzieć więcej?