tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

W dniach 22 – 25 maja 2019 roku w Krynicy Morskiej odbyła się

 

40. Konferencja Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa

 

Zakład Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego zorganizował w dniach 22-25 maja 2019 roku w Krynicy Morskiej czterdziestą już konferencję. Podstawowym celem konferencji było zaprezentowanie wyników badań naukowych, które mogą być wykorzystane w przedsiębiorstwach branży zbożowo-młynarskiej i piekarskiej jak również przybliżenie przemysłu do nauki i nauki do przemysłu. Organizowana od 1993 roku cykliczna konferencja, ciesząca się dużą popularnością, stała się stałym miejscem dorocznych spotkań pracowników branży zbożowo-młynarskiej i piekarskiej.

W konferencji uczestniczyło 95 osób. Zaproszeni wykładowcy z pięciu jednostek naukowych, przedstawiciele przemysłu oraz pracownicy Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS wygłosili 25 referatów. Konferencji towarzyszyła oferta wystawiennicza jedenastu firm krajowych i zagranicznych, działających dla potrzeb przemysłu zbożowo-młynarskiego i piekarskiego. Patronat medialny objęła redakcja czasopism: Przegląd Zbożowo-Młynarski i Przegląd Piekarski i Cukierniczy.

Konferencję otworzyła, w imieniu Pana prof. dr hab. inż. Artura H. Świergiela – Dyrektora Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, dr inż. Anna Szafrańska – obecny kierownik Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS, a obrady, tradycyjnie jak w latach ubiegłych, współprowadził mgr inż. Wojciech Górniak.

 Główna tematyka konferencji dotyczyła kontroli jakości technologicznej jak i zdrowotnej ziarna zbóż w produkcji, przechowywaniu, obrocie jak i w przetwórstwie. Przedstawiono również referaty dotyczące systemów oceny wartości technologicznej ziarna pszenicy, relacji białko-gluten w ziarnie pszenicy w zależności od genotypu i czynników siedliskowych, nowych unijnych wymagań prawnych w zakresie substancji skażających w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych, składników bioaktywnych ziarna żyta, metod oceny wartości wypiekowych mąki żytniej, zawartości wybranych składników pokarmowych w produktach ubocznych przetwórstwa zbóż na cele paszowe, nowych trendów w przetwórrstwie zbóż oraz omówiono sytuację na krajowym i światowym rynku pszenicy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady prezentujące metody oceny jakości ziarna pszenicy i mąki pszennej: oceny cech reologicznych, oceny farinograficznej oraz oceny stopnia uszkodzenia skrobi. Przedstawione w tej części konferencji wyniki badań pochodziły z prac realizowanych w Zakładzie Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa IBPRS. Realizowane w ZPZiP IBPRS prace badawcze pozwalają na szeroką analizę relacji między podstawowymi wyróżnikami jakościowymi a metodami oceny cech reologicznych ciasta i wynikami bezpośredniej oceny wartości wypiekowej jaką jest próbny wypiek laboratoryjny. Umożliwia to szeroko rozumianą współpracę z pracownikami firm zbożowo-młynarskich i piekarskich, pomoc w interpretacji wyników badań, a także przygotowywanie szkoleń czy organizację badań biegłości jako niezbędnego elementu systemu zapewnienia jakości pracy każdego laboratorium.

Organizatorów cieszy fakt, że Konferencja od dwudziestu sześciu lat łączy naukę z praktyką, a prezentowane tematy znajdują duże zainteresowanie i wywołują dyskusję wśród uczestników zarówno na sali wykładowej jak i w kuluarach. Zachęcamy do udziału w kolejnej konferencji w 2020 roku.

 

Patronat medialny: