tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English
wytwarzanie spersonalizowanych serów twarogowych

Rodzaj projektu:
Projekt współfinansowany ze środków budżetu Państwa, umowa zawarta z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Źródło dofinansowania
Na podstawie części IV. ust. 11 komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2019 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” zmienionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 czerwca 2020 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie 2” w odpowiedzi na zgłoszenie o numerze rejestracyjnym 590467/PnH2/2023 Minister podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego podmiotowi: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy przeznaczonego na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektu pn. „Moc ekstraktów z winogron: właściwości przeciwdrobnoustrojowe i antyoksydacyjne w celu ograniczenia stosowania antybiotyków u zwierząt hodowlanych”.

Nazwa projektu:
Projekt NeoGIANT z grantów
„Premia na Horyzoncie 2”

Termin realizacji:
01.10.2023 do 30.09.2025

 

Wnioskodawca projektu:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB

Wartość dofinansowania:
383 676,00 zł
na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji Projektu.

 

Projekt NeoGIANT z grantem „Premia na Horyzoncie 2”

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

Projekt NeoGiant –„Moc ekstraktów z winogron: właściwości przeciwdrobnoustrojowe i antyoksydacyjne w celu ograniczenia stosowania antybiotyków u zwierząt hodowlanych” realizowany przez naukowców IBPRS-PIB w programie Horyzont 2020 uzyskał dodatkowe wsparcie z programu „Premia na Horyzoncie 2”. Program „Premia na Horyzoncie 2” Ministerstwa Edukacji i Nauki to przedsięwzięcie, który polega na przyznaniu dodatkowych środków dla realizowanych już projektów z programu ramowego Horyzont 2020 oraz innych działań wsparcia badań i innowacji wdrażanych przez Komisję Europejską lub jej agencje wykonawcze. Projekt otrzymał dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 383 676,00 zł na dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji Projektu.

NeoGiANT to innowacyjny projekt, który oferuje nowe rozwiązania z wykorzystaniem naturalnych właściwości przeciwdrobnoustrojowych i przeciwutleniających ekstraktów z wytłoków winogron, będących bogatym źródłem fitozwiązków, w szczególności związków fenolowych, w celu wytworzenia pasz o ulepszonych właściwościach, produktów leczniczych i naturalnych konserwantów nasienia przeznaczonych do hodowli zwierząt i akwakultury.

Projekt NeoGiANT przedstawi zrównoważony proces ekstrakcji w skali przedwdrożeniowej. Proces ten umożliwi pozyskiwanie związków polifenolowych z biomasy wytłoków, z białych winogron, w celu wytworzenia naturalnych, wysokowartościowych produktów o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i przeciwutleniających, spełniających wymogi rynku pasz, farmacji i sektorów niszowych dot. sztucznej inseminacji, we współpracy z kluczowymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie. Nowe produkty zaspokoją popyt na bardziej przystępne cenowo, naturalne produkty funkcjonalne z alternatywnych źródeł.
Konsumenci nalegają na wykorzystywanie rozwiązań korzystnych dla zdrowia i dobrostanu zwierząt, nie powodujące skutków ubocznych zarówno u zwierząt jak i u odbiorców końcowych (konsumentów). Otrzymywane rozwiązania powinny być również przyjazne dla środowiska. Naturalne ekstrakty opracowane w ramach realizacji projektu NeoGiANT spełniają te wymagania. Ekstrakty wykazują właściwości przeciwdrobnoustrojowe i przeciwutleniające i stanowią alternatywę dla związków syntetycznych. Rozwiązania NeoGiANT bazują na:
1) wykorzystaniu lokalnych źródeł biomasy
2) opłacalnej, wydajnej i zrównoważonej produkcji
3) pozyskiwaniu funkcjonalnych składników w systemach produkcji zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

NeoGiANT zweryfikuje rozwiązania, które zapewnią zrównoważoną produkcję żywności w przyszłości, uwzględniającą coraz bardziej niepewne warunki środowiskowe i będą nakierowane na inteligentne gospodarowanie zasobami, przyjazną dla klimatu, proekologiczną produkcję i konsumpcję. Kluczowym założeniem projektu NeoGiANT jest rozwijanie i testowanie funkcjonalności opracowywanych produktów z uwzględnieniem zdrowia zwierząt, zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko i wejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym. Produkty końcowe NeoGiANT, tj. wzbogacona pasza, środki lecznicze dla zwierząt oraz konserwanty nasienia, pozwolą nie tylko zapobiegać rozwojowi niepożądanych mikroorganizmów, ale także poprawią zdrowie i dobrostan zwierząt, zwiększając rentowność hodowli.

Zrównoważony charakter projektu określony jest w 3 aspektach: środowiskowym (jako surowiec wykorzystywane będą produkty uboczne rolno-spożywcze – w szczególności wytłoki winogronowe z produkcji wina – i zielone technologie (brak szkodliwych chemikaliów, niskie temperatury, efektywność energetyczna); ekonomicznym(niskokosztowy i bezodpadowy proces produkcji) oraz społecznym (NeoGiANT przyczyni się do rozwoju lokalnych producentów wina). Docelowe, opracowane produkty będą miały na celu kontrolę występowania chorób zakaźnych w produkcji zwierzęcej, zarówno hodowlanej (bydło, trzoda chlewna, drób) i akwakultury. W rezultacie NeoGiANT zapewni skuteczną alternatywę dla głównych antybiotyków stosowanych u zwierząt hodowlanych przyczyniając się do ograniczenia ich stosowania wyłącznie w leczeniu ciężkich infekcji, a nie jako powszechnie stosowane działanie zapobiegawcze. Ponadto zostanie zredukowane zjawisko pojawiania się nowej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR), a istniejąca oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe będzie  w większym stopniu weryfikowana. Projekt przyczyni się do przejścia do środowiska bez antybiotyków, w kierunku zrównoważonych systemów żywnościowych oraz globalnego planu działania dotyczącego oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i jest zgodny z inicjatywą „Jedno zdrowie”.