tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Rodzaj projektu:
Projekt finansowany przez ministra właściwego do spraw nauki ze środków budżetu Państwa

Nazwa programu:
Projekt w ramach inwestycji związanej z działalnością naukową na zakup aparatury naukowo-badawczej stanowiącej strategiczną infrastrukturę badawczą

Nazwa projektu:
„Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego”

Nr projektu:
Decyzja 6965/IA/SN/2019

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS

Termin realizacji:
09.07.2019-30.09.2020

Wnioskodawca projektu:
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Wartość dofinansowania:
3 754 000

Całkowity koszt inwestycji:
3 754 000 ZŁ

Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

Krótki opis projektu: (Cel projektu, zadania, grupy docelowe, efekty projektu)

Celem projektu inwestycyjnego był zakup zaawansowanej technologicznie aparatury niezbędnej do realizacji zadań Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych IBPRS, jakimi są identyfikacja deponowanych mikroorganizmów z wykorzystaniem różnych, komplementarnych metod badawczych oraz badania nad procesami życiowymi mikroorganizmów, a zwłaszcza analiza dynamiki syntezy metabolitów. Ma to istotne znaczenie przy poszukiwaniu i opracowywaniu charakterystyki drobnoustrojów o dużym potencjale badawczym i aplikacyjnym.

Przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono przetargi 19.09.2019 r. i 07.10.2019r. Zakupiono spektrometr mas z desorpcją laserową wspomaganą matrycą z analizatorem czasu przelotu – MALDI-TOF firmy Shimadzu model ID plus, wyposażony w oprogramowanie umożliwiające szybką identyfikacji drobnoustrojów z aktualną biblioteką widm referencyjnych pozwalającą na identyfikację bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych. Zakupiono spektrometr mas sprzężony z chromatografem cieczowym – Thermo Scientific Orbitrap Q-Exactive Focus z chromatografem serii Vanquish. System wyposażony jest w analizator typu elektrostatycznego z transformacją Furiera, oraz źródła jonizacji ESI i APCI. Wraz z systemem dostarczono oprogramowanie do analizy widm spektralnych i chromatograficznych w tym na potrzeby analiz metabolomicznych.

Urządzenia zostały zainstalowane i odbyły się szkolenia personelu.