tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
 • English

Oddział Chłodnictwa
i Jakości Żywności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

„Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw”

Projekt Nr POKL.08.01.01-10-635/10

Tytuł projektu:

„Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw”

Projekt realizowany przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Realizacja projektu przewidziana została na okres od 02.09.2011 do 30.06.2013.

CEL PROJEKTU I GRUPA DOCELOWA

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 280 pracowników, w tym 196 kobiet i 84 mężczyzn, zatrudnionych w mikro- i małych przedsiębiorstwach, posiadających siedzibę w woj. łódzkim, przez przeprowadzenie szkoleń:

 1. Bezpieczeństwo zdrowotne i jakości żywności
 2. Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych
 3. System Zapewniania Jakości (HACCP i ISO 22000)

Zgodnie z Ustawą z dn. 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2010r. Nr 136, poz. 914 tekst jednolity) producenci środków spożywczych są odpowiedzialni za jakość żywności wprowadzanej do obrotu. Zatem, poszerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego w zakresie przestrzegania zasad higieny żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz wymagań zdrowotnych żywności jest konieczne. Jednym z głównych wymagań sygnalizowanych przez przedsiębiorców jest znajomość ISO 22000 i HACCP.

Istnieje także obowiązek podnoszenia kwalifikacji i zdobywania uprawnień związanych z obsługą urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, co wynika z legislacji unijnej. Uzyskanie przez personel firm obsługujących sektor chłodnictwa i klimatyzacji świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych wymagane jest przepisami Ustawy z dn. 20.04.2004r. (Dz. U. Nr121, poz.1263).

Projekt jest skierowany w szczególności do producentów i dystrybutorów środków spożywczych, pracowników laboratoriów przyzakładowych, pracowników działów kontroli jakości branży spożywczej, przedsiębiorstw prowadzących działalność gastronomiczną, a także handlowców i pracowników produkcyjnych i technicznych.

Tematyka szkoleń została ustalona w takim zakresie, aby nie faworyzować żadnej płci, umożliwić podniesienie kwalifikacji kobietom i mężczyznom o różnych zdolnościach i potrzebach zawodowych.

Terminy szkoleń zostały zaplanowane tak, by umożliwić pracownikom uczestnictwo w szkoleniach w godzinach pracy, jednakże nie dłużej niż 8 godz. dziennie. Osobom przyjezdnym zapewnimy noclegi.

REGULAMIN

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WYDŁUŻENIEM REALIZACJI PROJEKTU ZMIENIE ULEGŁY DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE.

Nowe dokumenty (aktywne formularze) są już dostępne do pobrania poniżej:

 1. Regulamin udziału w projekcie
 2. Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy uczestników projektu
 3. Załącznik nr 2 – szkolenie 1. Umowa szkoleniowa dot. szkolenia „Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności”
  (Załącznik nr 1 do Umowy – Oświadczenie w sprawie wysokości wkładu w postaci wynagrodzeń)
 4. Załącznik nr 2 – szkolenie 2. Umowa szkoleniowa dot. szkolenia „Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych”
  (Załącznik nr 1 do Umowy – Oświadczenie w sprawie wysokości wkładu w postaci wynagrodzeń)
 5. Załącznik nr 2 – szkolenie 3. Umowa szkoleniowa dot. szkolenia „Systemy zapewniania jakości (HACCP i ISO 22000)”
  (Załącznik nr 1 do Umowy – Oświadczenie w sprawie wysokości wkładu w postaci wynagrodzeń)
 6. Załącznik nr 3. Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 7. Załącznik nr 4. Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 8. Załącznik nr 5. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

KRYTERIA UCZESTNICTWA:

Uczestnikami szkoleń, które zostaną przeprowadzone w ramach Projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:

a. są pracownikami kodeksowymi mikro lub małego przedsiębiorstwa, którego siedziba/filia/oddział jest na terytorium Województwa Łódzkiego,

b. które dostarczyły do Biura Projektu najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia w/w aktywne formularze, oraz:

Zaświadczenie o zatrudnieniu (ważne 1 m-c),

Kserokopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorcy lub innego dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy, poświadczony za zgodność z oryginałem.

c. z tytułu ich udziału w szkoleniu zostanie za nie wniesiony wkład prywatny uiszczony przelewem na wskazany rachunek bankowy i w wysokości określonej w umowie szkoleniowej, jednak nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po dokonaniu płatności zostanie w terminie 7 dni wystawiona faktura VAT.

Wysokość wkładu prywatnego wnoszonego przed szkoleniem w 2013 r. na konto Organizatora za jednego uczestnika wynosi:

„Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności” (24 h) – 23,14 PLN brutto (słownie: dwadzieścia trzy złote i czternaście groszy brutto),

„Kurs początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych” (16 godzin) – 18,40 PLN brutto (osiemnaście złotych i czterdzieści groszy brutto),

„System Zapewniania Jakości (HACCP i ISO 22000)” (24 h) – 24,40 PLN brutto (słownie: dwadzieścia cztery złote i czterdzieści groszy brutto).

Rachunek bankowy Beneficjenta nr: 73 2030 0045 1110 0000 0209 8550 Bank B.G.Ż. S.A.,
Oddział Operacyjny w Łodzi

Beneficjent: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego ODDZIAŁ CHŁODNICTWA
I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI, 92-202 Łódź, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84

W tytule przelewu prosimy wpisać „Za uczestnictwo w projekcie” oraz nazwisko uczestnika.

Szczegółowe informacje zostały określone w „Regulaminie udziału w Projekcie”, z którym proszę się dokładnie zapoznać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Projektu.

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
ODDZIAŁ CHŁODNICTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
92-202 Łódź, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84, pok. 432
tel.: 42 674 64 14 wew. 311, fax.: 42 674 81 24
marta.kowalska@och-ibprs.pl
sekretariat@och-ibprs.pl
http://www.ibprs.pl/och/projekt_635/index.html

Harmonogram szkoleń do programu POKL.08.01.01-10-635/10

Szkolenie 1 „Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności”

2011

24-26.10.2011
21-22.11.2011
30.11.2011

2012

20-22.02.2012 – O D W O Ł A N E
05-07.03.2012 – O D W O Ł A N E
12-14.03.2012 – O D W O Ł A N E
26-28.03.2012 – O D W O Ł A N E
02-04.04.2012 – O D W O Ł A N E
23-25.04.2012 – O D W O Ł A N E
14-16.05.2012 – O D W O Ł A N E
28-30.05.2012 – O D W O Ł A N E
04-06.06.2012 – O D W O Ł A N E
18-20.06.2012 – O D W O Ł A N E
02-04.07.2012 – O D W O Ł A N E
16-18.07.2012 – O D W O Ł A N E
23-25.07.2012 – O D W O Ł A N E
06-08.08.2012 – O D W O Ł A N E
20-22.08.2012 – O D W O Ł A N E
27-29.08.2012 – O D W O Ł A N E
12-14.09.2012 – O D W O Ł A N E
17-19.09.2012 – O D W O Ł A N E
01-03.10.2012 – O D W O Ł A N E
10,19,20.12.2012 – O D W O Ł A N E

2013

styczeń-czerwiec – terminy do uzgodnienia

15-17.04.2013

Harmonogram ramowy

Szkolenie 2 „Kurs Początkowy i uzupełniający w zakresie substancji kontrolowanych”

2011

17-18.11.2011
24-25.11.2011
01-02.12.2011

2012

01-02.03.2012
29-30.03.2012
26-27.04.2012
17-18.05.2012
14-15.06.2012

2013

24-25.04.2013
16-17.05.2013
23-24.05.2013
05-06.06.2013
27-28.06.2013

Harmonogram ramowy

Szkolenie 3 „Systemy Zapewniania Jakości (HACCP i ISO 22000)”

2011

12-14.12.2011

2012

27-29.02.2012 – O D W O Ł A N E
19-21.03.2012 – O D W O Ł A N E
16-18.04.2012
07-09.05.2012 – O D W O Ł A N E
21-23.05.2012 – O D W O Ł A N E
11-13.06.2012 – O D W O Ł A N E
25-27.06.2012
09-11.07.2012 – O D W O Ł A N E
30.07-01.08.2012 – O D W O Ł A N E
08-10.08.2012 – O D W O Ł A N E
13,14,16.08.2012 – O D W O Ł A N E
22-24.08.2012 – O D W O Ł A N E
03-05.09.2012
25-27.09.2012
19-21.11.2012
10,19,20.12.2012 – O D W O Ł A N E

2013

styczeń-czerwiec – terminy do uzgodnienia

20-22.05.2013
24,27,28.06.2013

Harmonogram ramowy

ZGŁOSZENIA

W celu wstępnej kwalifikacji prosimy o przesłanie:

”Formularza zgłoszeniowego”

oraz

”Zaświadczenia o zatrudnieniu”

na adres marta.kowalska@och-ibprs.pl
lub sekretariat@och-ibprs.pl
lub faxem 42 674 81 24

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA BIURO PROJEKTU

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
ODDZIAŁ CHŁODNICTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI
92-202 Łódź, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84, pok. 432
tel.: 42 674 64 14 wew. 311, fax: 42 674 81 24
marta.kowalska@och-ibprs.pl
sekretariat@och-ibprs.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/1/635/2012 na dostawę materiałów biurowych do budynku IBPRS Oddziału Chłodnictwa i Jakości Żywności w Łodzi, na potrzeby realizacji projektu nr POKL.08.01.01-10-635/10

Zapytanie
Załącznik
Wydłużenie terminu na składanie ofert
Protokół z wyboru wykonawcy

2. ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO/2/635/2012 na wykonanie i dostawę materiałów szkoleniowo-reklamowych z nadrukiem czterech rodzajów logo na potrzeby realizacji projektu nr POKL.08.01.01-10-635/10

Zapytanie
Załącznik 1
Załącznik 2
Wydłużenie terminu na składanie ofert
Protokół z wyboru wykonawcy

KONTAKT

IBPRS Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84
92-202 Łódź

Sekretariat
tel. 42 674 64 14
fax. 42 674 81 24
sekretariat@och-ibprs.pl

Marta Kowalska
tel. 42 674 64 14 wew. 311
tel. 42 674 80 53
marta.kowalska@och-ibprs.pl