tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Procedura recenzowania

 

Procedura recenzowania artykułów w Postępach Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wstępnej oceny tekstów dokonuje Redakcja. Prace niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane i odsyłane są autorom bez oceny merytorycznej.

Zakwalifikowane artykuły zostają zarejestrowane, a następnie są przekazywane anonimowo do oceny dwóm niezależnym recenzentom, ekspertom z danej dziedziny. Wybrani recenzenci muszą gwarantować: niezależność opinii, brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych lub służbowych z autorami artykułu. Podczas procedury recenzyjnej zachowane są zasady anonimowości i poufności. Raz w roku Redakcja zamieszcza w ostatnim numerze czasopisma listę recenzentów. Recenzja w formie pisemnej (formularz recenzji) zawiera jednoznaczną rekomendację dopuszczenia artykułu do druku, dopuszczenia artykułu po poprawkach lub jego odrzucenia. W razie jakichkolwiek uwag recenzenta, praca jest odsyłana do poprawy autorowi. Do publikacji zostaje przyjęta po wprowadzeniu zasugerowanych zmian. Ostateczną decyzję o wydrukowaniu artykułu podejmuje Redaktor Naczelny po analizie uwag recenzenta i ostatecznej wersji artykułu dostarczonego przez autora.