tel. +48 22 606 36 00 ibprs@ibprs.pl
  • English

Informacje dla Autorów

 

„Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego” są wydawnictwem ciągłym (kwartalnikiem) publikowanym przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (IBPRS-PIB).

Prace kwalifikowane są do druku na podstawie recenzji. Artykuły powinny być napisane w sposób zwięzły i rzeczowy oraz zgodnie z zasadami pisowni polskiej. Przyjmowane są również artykuły napisane w języku angielskim.

Objętość prac nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu formatu A4. Tekst należy napisać czcionką Times New Roman 12 pkt. (tytuł pracy – 14 pkt.) z zachowaniem odstępu pomiędzy wierszami 1,5, marginesy 2,5 cm i wcięcia akapitów 0,75 cm i zapisać w formacie Word for Windows. Tekst powinien być wyjustowany z numeracją na dole strony. Tabele, rysunki i wykresy należy umieścić w tekście. Tytuły tabel należy umieszczać nad tabelami, a rysunków pod rysunkami Numeracja powinna odpowiadać chronologii ich pojawiania się w tekście (np. tabela 1., rysunek 1.). Skróty jednostek miar i wyniki oznaczeń powinny być zgodne z Międzynarodowym Układem Jednostek SI. Tytuły tabel (nagłówki) i rysunków należy podać w języku polskimi i angielskim (kursywą).
Kursywą należy wyróżnić: symbole i wielkości fizyczne, jedno- i wieloliterowe skróty wyrazów w indeksach oraz nazwy łacińskie.

W treści cytowane powinny być tylko dokumenty publikowane np.
– [Kowalski 2002]
– Kowalski, Szewczyk 2003]
– [Kowalski 2002, Szewczyk 2000, Słowik 1999]
– [Kowalski i in. 2004] – jeżeli jest więcej niż dwóch autorów
Nie powinno się jednorazowo cytować więcej niż pięć pozycji literatury.

Układ pracy (wszystkie tytuły wypośrodkowane i wytłuszczone)

TYTUŁ PRACY (14pkt)
Autorzy (Imię i Nazwisko) 12 pkt
Miejsce pracy (nazwa instytucji, adres, e-mail pierwszego autora)
Streszczenie (do 20 wierszy)
Słowa kluczowe (do 6 słów)
TYTUŁ PRACY W J. ANGIELSKIM 12 pkt
Streszczenie w j. angielskim (Summary)
Słowa kluczowe w j. angielskim (Key words)
WPROWADZENIE lub WSTĘP
Tekst uwzględniający podział na ułatwiające lekturę rozdziały i podrozdziały oraz ilustracje graficzne i tabelaryczne.
PIŚMIENNICTWO (spis ułożony alfabetycznie, numerowany) tylko dokumenty publikowane
W przypadku prac doświadczalnych układ powinien zawierać dodatkowo:
MATERIAŁ I METODY BADAŃ
WYNIKI I DYSKUSJA (wyniki z badań w syntetycznym zestawieniu)
WNIOSKI

przykłady:

– artykuł z czasopisma
Funk P. (2004). Soki owocowe. Przem. Ferm. Owoc.-Warz., 48, 8-9

– wydawnictwa zwarte
Ball S. (2001). Antyoksydanty w medycynie i zdrowiu człowieka. Warszawa: Medyk Sp. Z o.o.
Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. (1999). Pr. zbior. pod red. F. Świderskiego. Warszawa: WNT.

– rozdział w książce
Brusiło J. (2008): Żywność modyfikowana genetycznie – Ocena etyczna globalnego eksperymentu. W: Zrównoważone rolnictwo a bezpieczna żywność. Kraków: PTTŻ

– czasopismo elektroniczne
Komorowska A., Sieliwanowicz B., Mrówka E., Stecka K., Hałasińska A. (2003). Studies on yest extracts enriched in 5’nucleotides flavour enhancers obtained from spent brewery yeast. Electr. J. Pol. Agricult. Univ.,Biotechnol. 6, 1. http://www.ejpan.media.pl/series/volume6/issue1/biotechnology/index.html

– materiały z konferencji
Górniak W. (2003). Grupy jakościowe ziarna pszenicy a kierunki jego wykorzystania. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż. 15-16 październik 2003. Puławy: JUNG [CD-ROM]

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w tekście poprawek redakcyjnych nie wpływających na treść merytoryczną artykułu bez porozumienia z Autorami.

Artykuły należy przesłać e-mailem na adres Sekretarza Redakcji i jeden egzemplarz wydrukowany.

Redakcja
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 36
02-532 Warszawa
Sekretarz – Lila Nabiałek tel. 22 606 36 99 e-mail: lila.nabialek@ibprs.pl

 

OŚWIADCZENIE AUTORÓW [ pobierz plik ]